2020 05 29 14 09 23

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกอบด้วย

1. นายประทิน     ใจซื่อ               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

2. ร.ต.จำนงค์      ห้วยกลด          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

3. นางวริศรา       ศรีโชติ             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

4. นายบุญศรี       สิงหาสาร         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกอบด้วย

1. นางอัญวณีย์     ใจทน               ประธานสภา อบต.

2. นายปกรณ์กฤษ กองคุณ            รองประธานสภา อบต.

3. นางเจษฎาพร   ประจิตต์            เลขานุการสภา อบต.

4. นายบุญเรือง     เมืองทะ            สมาชิกสภา อบต. ม.1

5. นายสมบูรณ์      ขุนเมือง            สมาชิกสภา อบต. ม.1

6. นายเถกิง          เมฆชุ่ม             สมาชิกสภา อบต. ม.2

7. นางภภัสสร       ทับทิมศรี          สมาชิกสภา อบต. ม.2

8. นายมานะ         น้ำดอกไม้         สมาชิกสภา อบต. ม.3

9. นายสนทยา      ศรีบรรยงค์        สมาชิกสภา อบต. ม.3

10. น.ส.ขวัญตา    สวนกระต่าย     สมาชิกสภา อบต. ม.4

11. นายสละ          ขำดี                สมาชิกสภา อบต. ม.5

12. นายมนัส         ทองแท้           สมาชิกสภา อบต. ม.5

13. นางสุวรรณี      คณะพรม         สมาชิกสภา อบต. ม.6

14. น.ส.สรินท์ลักษณ์ ศิริสุวรรณ์    สมาชิกสภา อบต. ม.6

15. น.ส.น้ำอ้อย     โอชารส          สมาชิกสภา อบต. ม.7

16. นายบรรเจิด     พัดดำ             สมาชิกสภา อบต. ม.7

17. นายจำรูญ       เนยบาง           สมาชิกสภา อบต. ม.8

18. นายสุดใจ       พรมจารี           สมาชิกสภา อบต. ม.8 

 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกอบด้วย

1. นางนงคราญ      สมจิตร            ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

2. นายสมชาย       จันทร์แก้ว         ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

3. นายสุรินทร์       แก้วดารา          กำนันตำบลนิคมลำนารายณ์

4. นางแสงทอง     กองคุณ            ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

5. นางนิตย์           สีสด                 ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

6. นางบัวทอง       ศิริสุวรรณ์          ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

7. นางน้ำอ้อย       พัดดำ               ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

8. นางสายชล       พรมจารี            ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

9. นายสรรชัย       กล่อมมะโน        ผู้ใหญ่บ้าน ม.9

 

ส่วนสำนักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบ

1. นางฉวีวรรณ          ปาลวัฒน์        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นางสาวเพชรรัตน์   ห่วงพวง         หัวหน้าสำนักปลัด

3. นางณุจารี              บุญมี             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

4. นางสาวนุจรีย์         อุ่นทอง         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

5. นางสาวชลอ          เลี้ยงชีพชอบ  ครู

6. จ่าสิบเอกขจรศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

คนงานทั่วไป

1. นางสาวจิราพร     กองคุณ        คนงานทั่วไป

2. นางสาวบุณฑริก   เหม่นแหลม  คนงานทั่วไป

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นางสาวนพรัตน์    วิชัยแสง        พนักงานจ้างเหมาบริการ

2. นายสุชิน        จำเนียรพรรณ      พนักงานจ้างเหมาบริการ

3. นายสุทธิชัย    โคตรวงษ์จันทร์   พนักงานจ้างเหมาบริการ

4. นางสาวสกุลรัตน์   ใจชื่น            พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองคลัง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล

1. นางสาวจิดาภา   บุญเต็ม            ผู้อำนวยการกองคลัง

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. นายบุญศิริ           แก้วอร่าม       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

2. นางสาวกนกพร    ตรีเวิล            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

คนงานทั่วไป

1. นางสาวจารุวรรณ์  คล้ายเดช      คนงานทั่วไป

2. นายจักรพันธ์       เหม่นแหลม    คนงานทั่วไป

3. นายศิริพงษ์         พรมจารี         คนงานทั่วไป

 

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นางแสงเทียน      บุญปุ้ย           พนักงานจ้างเหมาบริการ

2. นางสาวชลิตา      สุนนท์            พนักงานจ้างเหมาบริการ

3. นางสาวจิราภรณ์   พัดดำ            พนักงานจ้างเหมาบริการ

4. นายธีระวัฒน์        เรืองศรี           พนักงานจ้างเหมาบริการ

5. นางสาวศุภพิชญ์   อ่อนใจ           พนักงานจ้างเหมาบริการ

6. นางสาวอัฉราภรณ์  โยประทุม      พนักงานจ้างเหมาบริการ

7. นายวัลลภ       เข็มทองรอด        พนักงานจ้างเหมาบริการ

8. นางสาวสุภารัตน์   วงษ์แดง         พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองช่าง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล

1. ส.อ.อินทัช              ปีเอี่ยม         ผู้อำนวยการกองช่าง


พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. นายธีระยุทธ           กองสนธิ์       พนังงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


คนงานทั่วไป

1. นายศราวุธ              อุเทนสุด      คนงานทั่วไป

2. นายพงศ์ภาธร         ใจชื่น           คนงานทั่วไป

3. นายเอกพล             ชมชาติ        คนงานทั่วไป

4. นางสาวปฐมพร        กลิ่นทับ       คนงานทั่วไป

5. นายจรัญ                  บุญอิน        คนงานทั่วไป

6. นายกฤษดา              จินดารัตน์   คนงานทั่วไป


พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นายอนุวัฒน์      จำเนียรพรรณ       พนักงานจ้างเหมาบริการ

2. นายศิวกร          ชุ่มจิตร์                พนักงานจ้างเหมาบริการ

3. นายลิขิตธารา    ตะพานทอง          พนักงานจ้างเหมาบริการ

4. นายณัฐพงศ์      วงษ์อยู่น้อย          พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล

1. นายศิริพงษ์        วงศ์สุวรรณ์          นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

คนงานทั่วไป

1. นางสาวฤทัย       สุบิน                   คนงานทั่วไป


พนักงานจ้างเหมาบริการ

1. นางสาวปาณิสรา  หลีทอง              พนักงานจ้างเหมาบริการ