สารบัญ

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

1

นางอัญวณีย์ ใจทน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 2  

นายปกรณ์กฤษ  กองคุณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 19  

นางเจษฎาพร ประจิตต์

เลขานุการอบต.นิคมลำนารายณ์ & สมาชิกสภา อบต. ม.๙


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 4  

นายบุญเรือง  เมืองทะ

สมาชิกสภา อบต. ม.๑


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 5  

นายสมบูรณ์  ขุนเมือง

สมาชิกสภา อบต. ม.๑


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 6  

นายเถกิง เมฆชุ่ม

สมาชิกสภา อบต. ม.๒


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 7  

นางภภัสสร  ทับทิมศรี

สมาชิกสภา อบต. ม.๒


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 8  

นายมานะ น้ำดอกไม้

สมาชิกสภา อบต. ม.๓

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 9  

นายสนทยา ศรีบรรยงค์

สมาชิกสภา อบต. ม.๓


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 10  

น.ส.ขวัญตา สวนกระต่าย

สมาชิกสภา อบต. ม.๔


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 


 11

นายสละ ขำดี

สมาชิกสภา อบต. ม.๕


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 
 12  

นายมนัส ทองแท้

สมาชิกสภา อบต. ม.๕


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 13  

นางสุวรรณี คณะพรม

สมาชิกสภา อบต. ม.๖


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 14  

น.ส.สรินท์ลักษณ์ ศิริสุวรรณ์

สมาชิกสภา อบต. ม.๖


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 15  

นางสาวน้ำอ้อย โอชารส

สมาชิกสภา.อบต.หมู่ที่ ๗


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 16  

นายบรรเจิด  พัดดำ

สมาชิกสภา อบต. ม.๗


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 17  

นายจำรุญ  เนยบาง

สมาชิกสภา อบต. ม.๘


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 18  

นายสุดใจ พรมจารี

สมาชิกสภา อบต. ม.๘


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989