สารบัญ

 11

นายสละ ขำดี

สมาชิกสภา อบต. ม.๕


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 
 12  

นายมนัส ทองแท้

สมาชิกสภา อบต. ม.๕


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 13  

นางสุวรรณี คณะพรม

สมาชิกสภา อบต. ม.๖


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 14  

น.ส.สรินท์ลักษณ์ ศิริสุวรรณ์

สมาชิกสภา อบต. ม.๖


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 15  

นางสาวน้ำอ้อย โอชารส

สมาชิกสภา.อบต.หมู่ที่ ๗


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 16  

นายบรรเจิด  พัดดำ

สมาชิกสภา อบต. ม.๗


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 17  

นายจำรุญ  เนยบาง

สมาชิกสภา อบต. ม.๘


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 18  

นายสุดใจ พรมจารี

สมาชิกสภา อบต. ม.๘


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989