สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

chaweevan

นางฉวีวรรณ ปาลวัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 087-0440094 

2  

นางสาวเพชรรัตน์ ห่วงพวง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 081-7585751 

8  

นางณุจารี บุญมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-9047193 

 

นางสาวนุจรีย์  อุ่นทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

5  

นางสาวชลอ เลี้ยงชีพชอบ

ครู

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 088-9044928 

 7  

จ.ส.อ.ขจรศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

ตำแหน่งว่าง

 

(ว่าง)

นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

ติดต่อ :  

สายด่วน :  

ตำแหน่งว่าง

 

(ว่าง)

นิติกร ปก./ชก.

ติดต่อ : 

สายด่วน : 

ตำแหน่งว่าง

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

ติดต่อ : 

สายด่วน :