สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

chaweevan

นางฉวีวรรณ ปาลวัฒน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

2  

นางสาวเพชรรัตน์ ห่วงพวง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

9  

นางณุจารี บุญมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

4  

นางนิรชา ชุณหสุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

5  

นางสาวชลอ เลี้ยงชีพชอบ

ครู

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

6  

จ่าสิบเอกกฤษณ ชุณหสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

7  

จ.ส.อ.ขจรศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989