กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 8  

นายศิริพงษ์ วงศ์สุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989