ข่าวกิจกรรม

          ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เรื่อง การติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" โดยนางจันทร์ฉาย  จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล  นายทองอยู่ กิตติพัฒน์มนตรี ปลัดอำเภอชัยบาดาล และผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมลำนารายณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน(ศอญ.จอส.พระราชทาน)  "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

       ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประชุมกองทุนประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการสนันสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุนฯ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างร่วมกันจัดกิจกรรม KICK OFF “ ลพบุรีเมืองสะอาด”  ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน สถานที่ราชการ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเริ่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมลำนารายณ์

            ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๖ เพื่อให้การเข้าถึงการพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...