- ข่าวกิจกรรม -

         ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายรณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองคืการบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝึกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม และองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยนายบุญเสริม สูงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม และนายประทิน ใจชี่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

            ๒๐-๒๑ /๐๘/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและอยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามรถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ๑๒/๐๘/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

           ๑๓/๐๘/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประชุมสภาสมัยสมามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ๑๐/๐๘/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...