วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นำโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ คณะผู้บริหาร และพนักงาน
ร่วม "โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"
อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 18 เมษายน 2565  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ที่เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี 🙏🙏

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
นำโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ด้วยความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์....
จึงดูแลความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อมจุดรับบริการประชาชน " ป้องกันอุบัติเหตุ ๗ วัน ช่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์ "

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นำโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ และผู้ใหญ่บ้านตำบลนิคมลำนารายณ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรักษา ให้ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์
ร่วมจัดเตรียมถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อนำไว้มอบกับผู้กักติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...