- ข่าวกิจกรรม -

          ๐๘/๐๖/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ เพื่อให้เข้าถึงการพัฒนาหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชน "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

 

iconpic