ข่าวกิจกรรม

         ๐๗/๐๘/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประชุมเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"