- ข่าวกิจกรรม -

           ๑๓/๐๘/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประชุมสภาสมัยสมามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"