- ข่าวกิจกรรม -

            ๒๐-๒๑ /๐๘/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและอยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม และสามรถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"