ข่าวกิจกรรม

       ๒๙/๐๙/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเสนอ แผนงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน ประจำปี ๒๕๖๔ กการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ และเรื่องอื่นๆ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"