ข่าวกิจกรรม

           ๑๖/๑๐/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ฯ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"