15กรกฏาคม 2564 เตรียมความพร้อมสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสมวัดลำนา​รายณ์โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ วัดลำนารายณ์ โรงพยาบาลชัยบาดาล  ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมลำนารายณ์  สาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล ปกครองอำเภอชัยบาดาล ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ "ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"