- ข่าวกิจกรรม -

          ๐๑/๐๕/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ แจกเจลที่รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จำนวน ๓๕ ลัง ๑๐ ขวด ตามจำนวนหลังคาเรือน ๑,๖๙๐ ครัวเรือนให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ แจกชาวบ้านทุกหลังคาเรือน "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       ๑๘/๐๔/๒๕๖๓ - ๓๐/๐๔/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ อสม.อปพร.และคณะกรรมการหมูู่บ้าน ดำเนินการตามนโยบายฯตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ยัยยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สับเปลี่ยน ๓ ชุด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง"ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ๑๑/๐๔/๒๕๖๓ - ๓๐/๐๔/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม.อปพร.และคณะกรรมการคหมูู่บ้าน ดำเนินการตามนโยบายฯตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ยัยยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สับเปลี่ยน ๓ ชุด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง"ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ๑๓/๐๔/๒๕๖๓ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัดคัดกรอง ยับยั้งการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน บ้านโค้งรถไฟ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ และผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       ๑๐/๐๔/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เรียนเชิญผู้นำท้องที่ และท้องถิ่น ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา COVID-2019 "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...