- ข่าวกิจกรรม -

          ๐๘/๐๔/๑๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดคณะทำงานเพื่อปฏิบัติราชการ ตามคำสั่ง อำเภอชัยบาดาล ที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอชัยบาดาลประจำจุดสถานีรถไฟลำนารายณ์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ และถือปฏิบัติต่อไป "ทำทุกอย่าง  บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         ๓๐/๐๓/๑๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จัดคณะทำงานเพื่อปฏิบัติราชการ ตามคำสั่ง อำเภอชัยบาดาล ที่ ๑๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายคณะทำงานดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ผู้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอชัยบาดาลประจำจุดสถานีรถไฟลำนารายณ์ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ และถือปฏิบัติต่อไป "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ ๒๘/๐๓/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในพื้นที่ เพือเป็นการป้องกันโรค Covid ๑๙ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ ๒๔/๐๓ /๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ นำโดยนายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มอบหมายให้ กองช่าง และงานป้องบรรเทาสาธารณภัย จ่าสิบเอกขจรศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์ จพง.ป้องกันฯ นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นิคมลำนารายณ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ อย่างไรก็ตามนกอจากการฉีดพ่นน้อยาฆ่าเชื้อ ทาง อบต.ฯได้จัดตั้งจุดคัดกรองให้บริการแอลกอฮอร์เจลไว้สำหรับบุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกด้วย "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       ๒๖/๐๓/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดย นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  และคณะผู้บริหาร มอบหน้ากาก ให้ผู้นำท้องที่ อสม. แจกประชาชนในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์  เพื่อป้องกันโรค covid ๑๙"ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...