๐๒/๐๖/๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ บริหารงานโดยนายประทิน  ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ขอประสัมพันธ์ ทาง อบต.นิคมลำนารายณ์ จะดำเนินการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะเริ่มจากหมู่ ๑ เป็นต้นไป ตามตารางแนบท้ายนี้ "ทำทุกอย่าง บริการทุกเรื่อง คืองานของเรา"

 

313974