1 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ ?ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องทำคู่มือสำหรับประชาชน? โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบดัวยภารกิจงานในการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างข้อความนี้

รายละเอียดคู่มือคลิก......

คู่มือสำหรับประชาชนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ซึ่งแสดงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ จะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภท โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ได้ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจนุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ หวังว่าคู่มือสำหรับประชาชนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้มาติดต่อราชการได้ตามวัตถุประสงค์

รายละเอียดคู่มือคลิก......