สารบัญ

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

1

นางอัญวณีย์ ใจทน สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

 15493814409753  

นายปกรณ์กฤษ  กองคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 081-8228435

 15493822807092  นางสุวรรณี คณะพรม

เลขานุการอบต.นิคมลำนารายณ์ & สมาชิกสภา อบต. ม.๖


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 084-3106939

 15493833648461  

นางกชกร ขุนเมือง

สมาชิกสภา อบต. ม.๑


ติดต่อ :โทร 036-792456 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 098-5502616

 15493889977455  

นายเถกิง เฆมชุ่ม

สมาชิกสภา อบต. ม.๒


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 086-1371297

 15493898376697  

นายสนทยา ศรีบรรยงค์

สมาชิกสภา อบต. ม.๓


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 061-4398560

 15494028168927  นายมนัส ทองแท้

สมาชิกสภา อบต. ม.๕


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-8075108

 15494033766479  

นางสาวน้ำอ้อย โอชารส

สมาชิกสภา อบต. ม.๗

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 061-3106939

 15494039979314  

นายพล ทองศรี

สมาชิกสภา อบต. ม.๘


ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 061-5275127