กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 นางสาวจิดาภา  บุญเต็ม

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

 สายด่วน 089-2392242, 085-8277989 

 ตำแหน่งว่าง

 (ว่าง)

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง

 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 ติดต่อ :โทร

 สายด่วน

 ตำแหน่งว่าง

 (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 ติดต่อ :โทร

 สายด่วน

 ตำแหน่งว่าง

 (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 ติดต่อ :โทร

 สายด่วน