โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตราที่ ๔๔ องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ดังนี้

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกอบด้วย
๑. นายประทิน ใจซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายภูมิพัฒน์ ศรีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายวิรัช ขันตี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นางวริศรา ศรีโชติ เลขานุการนายก อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกอบด้วย
๑. นางอัญวณีย์ใจทน ประธานสภา อบต.
๒. นายปกรณ์กฤษ กองคุณ รองประธานสภา อบต.
๓. นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์ เลขานุการสภา อบต. (ปลัดฯ)
๔. นายบุญเรือง เมืองทะ สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๕. นายสมบูรณ์ ขุนเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.๑
๖. นายเถกิง เมฆชุ่ม สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๗. นางภภัสสร ทับทิมศรี สมาชิกสภา อบต. ม.๒
๘. นายมานะ น้ำดอกไม้ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๙. นายสนทยา ศรีบรรยงค์ สมาชิกสภา อบต. ม.๓
๑๐. น.ส.ขวัญตา สวนกระต่าย สมาชิกสภา อบต. ม.๔
๑๑. นายสละ ขำดี สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๑๒. นายมนัส ทองแท้ สมาชิกสภา อบต. ม.๕
๑๓. นางสุวรรณี คณะพรม สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๑๔. น.ส.สรินท์ลักษณ์ ศิริสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. ม.๖
๑๕. น.ส.น้ำอ้อย โอชารส สมาชิกสภา อบต. ม.๗
๑๖. นายบรรเจิด พัดดำ สมาชิกสภา อบต. ม.๗
๑๗. นายจำรุญ เนยบาง สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๑๘. นายสุดใจ พรมจารี สมาชิกสภา อบต. ม.๘
๑๙. นางเจษฎาพร ประจิตต์ สมาชิกสภา อบต. ม.๙

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมลำนารายณ์ ประกอบด้วย
๑. นางนงคราญ สมจิตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑
๒. นายสมชาย จันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒
๓. นายสุรินทร์ แก้วดารา กำนันฯ ม.๓
๔. นางแสงทอง กองคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔
๕. นางนิตย์ สีสด ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕
๖. นางบัวทอง ศิริสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖
๗. นางน้ำอ้อย พัดดำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗
๘. นางสายชล พรมจารี ผู้ใหญ่บ้าน ม.๘
๙. นายสรรชัย กล่อมมะโน ผู้ใหญ่บ้าน ม.๙

พนักงานส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน โดยมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนงานต่างๆ ดังนี้

ส่วนสำนักงานปลัด อบต. ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล
๑. นางอภิญญา ชุ่มฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นางสาวเพชรรัตน์ ห่วงพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๓. นางณุจารี บุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นางนิรชา ชุณหสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๕. นางสาวชลอ เลี้ยงชีพชอบ ครู
๖. จ่าสิบเอกกฤษณพันธ์ ชุณหสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
๗. จ่าสิบเอกขจรศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑. นางสาวกิ่งกาญ กลิ่นดอกแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๒. นายประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย พนักงานขับรถยนต์

พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นายพงศ์วัจน์ธน ทองน้อย คนงานทั่วไป
๒. นายศราวุธ อุเทนสุด นักการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
๑. นายจรัญ บุญอิน
๒. นายสุชิน จำเนียรพรรณ
๓. นางสาวจิราพร กองคุณ
๔. นางดุจเดือน คำสวัสดิ์
๕. นางสาวนพรัตน์ วิชัยแสง

กองคลัง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล
๑. นางสาวณิชาพร วรรณแต่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นายธีรสิทธิ์ อินปินตา เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑. นายบุญศิริ แก้วอร่าม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๒. นางสาวกนกพร ตรีเวิล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
๑. นางสาวเบญจวรรณ ประจิตร พนักงานจ้างเหมา
๒. นายธีรยุทธ ขุนเมือง พนักงานจ้างเหมา
๓. นางสาวจารุวรรณ คล้ายเดช
๔. นางสาวปิยนุช พันธ์เพ็ชร

กองช่าง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล
๑. ส.อ.อินทัช ปีเอี่ยม ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานจ้างทั่วไป
๑. นางสมจิตร โตจันทร์เกิด คนงานทั่วไป

พนักงานจ้างเหมาบริการ
๑. นายกฤษดา จินดารัตน์ พนักงานจ้างเหมา
๒. นายธีรยุทธ์ กองสนธิ์ พนักงานจ้างเหมา
๓. นายสุรชัย มั่นเจ๊ก
๔. นายอนุวัฒน์ จำเนียรพรรณ
๕. นายธวัชชัย จำเนียรพรรณ

กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล
๑. นายศิริพงษ์ วงศ์สุวรรณ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
๑. นางสาวพัทธนันท์ ต่ายจันทร์