ที่พักสายตรวจตำบลนิคมลำนารายณ์

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก บ้านยิ่งเจริญ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
(ตรงข้ามป่าสักฮิลล์ไซต์รีสอร์ท) มีตำรวจประจำ ๒ นาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ซอย กม.๑๒๗ บ้านยิ่งเจริญ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๘๔ คน