หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร (ตามระเบียบฯ ข้อ6) กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ รายละเอียดคลิก

 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน รายละเอียดคลิก

แบบ ปค 4 อบต นิคมลำนารายณ์ รายละเอียดคลิก

แบบ ปค 4 สำนักปลัด รายละเอียดคลิก

แบบ ปค4 กองคลัง รายละเอียดคลิก

แบบ ปค 4กองช่าง รายละเอียดคลิก

แบบ ปค 4 กองสวัสดิการสังคม รายละเอียดคลิก